سپرده های ریالی


حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز دانش آموزی
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز آینده سازان
حساب سپرده قرض الحسنه جاری
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اقساطی "گنجینه سپهر"
          سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کشاورزان
          سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه
          سپرده سرمایه گذاری متخصصین
         
سپرده سرمایه گذاری عام دو
         
سپرده سرمایه گذاری بانوان خانه دار
          سپرده سرمایه گذاری تامین مهریه 
         
سپرده سرمایه گذاری تامین آیته کودکان و نوجوانان
          سپرده سرمایه گذاری حامی 
         
سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کارگران
           محاسبه سود سپرده گنجینه سپهر
      

 

          محاسبه سود سپرده گنجینه سپهر٢
گواهی سپرده