حساب سرمایه گذاری گنجینه سپهر 2
سپرده سرمایه گذاری گنجینه سپهر٢
تعریف

سپرده ای است که سپرده گذار در حال حاضر برای مقاطع یکساله و قابل تمدید به امیدکسب سود براساس نرخ های علی الحساب متناظر ، در یک دوره مشخص از طریق سپرده اولیه/ واریز سود/ اقساط/ مبالغ واریزی به آن، در بانک افتتاح می نماید.

هدف
ویژگی ها
​​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
​مدارک مورد نياز
مراحل انجام افتتاح حساب
​​متصدی انجام خدمت
کارمزد ها و هزینه ها
​نحوه برداشت از حساب
​​نحوه دسترسی به درگاهها
sepehr.gif