گواهی سپرده
گواهی سپرده
تعریف
هدف

​ افزايش سطح رضايتمندي مشتريان ، تجهيز منابع و ارتقاء ضريب مديريت نقدينگي .

ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزینه ها
نحوه برداشت از حساب​