حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده قرض الحسنه پس انداز​
تعریف

سپرده اي است که دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي و انجام خدمات بانکي به بانک مي سپارد .​

هدف

افزايش منابع بانک و مشارکت عمومي مردم در جهت گسترش سنت الهي قرض الحسنه​

ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزينه ها
​​نحوه دسترسي به درگاهها