سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کودکان و نوجوانان
شرايط حساب
هدف از اجراي اين طرح، تأمين آتيه کودکان و نوجوانان و ايجاد سرمايه ای مطمئن برای تهيه نيازهاي زندگي آينده آنان از قبيل تهيه جهيزيه ، تأمين هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و… است . اين طرح مي‌تواند از يک تا بيست سال يا بيشتر ادامه داشته و سرمايه قابل توجهي در اختيار ايشان قرار دهد.
١. نرخ سود اين سرمايه گذاري مطابق با نرخ سود سپرده هاي بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزي در هر دوره تعيين مي گردد.
٢. مدت اين نوع سپرده گذاري از يک تا ٢٠ سال يا بيشترمي باشدکه هر سال يکبار تمديد مي گردد.
٣. سرمايه گذاري بصورت يکجا و يا اقساطي امکان پذيرمي باشد.
٤. سود سپرده هاي سرمايه گذاري به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب  سرمايه گذاري خواهد شد .
٥. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال مي باشد.
٦. تعيــين ميزان و تعداد اقساط و ســرمايه پايان دوره (بجز قســـط اول) با ضــريبي ٢٠٠/٠٠٠ ریال به عــهده سپرده‌گذار مي باشد .
٧. برداشت از حساب يا مسدود نمودن آن تا زمان رسيدن فرد به سن قانوني توسط والدين و يا ولی قهری امکان پذير   مي باشد .
٨. در صورت توقف جريان سپرده گذاري سود حاصله متناسب با مدت، براي سپرده هاي اندوخته شده تا پايان دوره محاسبه و سرمايه پايان دوره نيز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
٩. تأخير يا عدم پرداخت اقساط شامل هيچگونه جريمه اي نبوده  و موجب عدم محاسبه سود سپرده هاي ماه هاي قبل نخواهد بود.
١٠. امکان پرداخت اقساط از طريق سيستم پرداخت اينترنتي وجود خواهد داشت .
١١. واريز چند قسط بصورت يکجا امکان پذير مي باشد .
١٢. افتتاح حساب براي کليه کودکان و نوجوانان حسب دستورالعمل هاي موجود امکان پذير مي باشد .
١٣. محاسبه ذيل براي سرمايه گذاري با مبلغ اوليه پنج ميليون ریال و اقساط دوميليون ريالي با فرض عدم برداشت از حساب صورت پذيرفته وسرمايه شامل  اصل و سود مي باشد .
توجه: براساس بخشنامه شماره ١٤/١٠٠/٩٠-١ مورخ ٩٠/٠٣/٠٧ امور شعب بانک، به اطلاع مي رساند قابليتهاي طرح گنجينه سپهر در راستاي جلب رضايتمندي مشتريان به شرح ذيل افزايش يافته است:
 ١- افتتاح حساب مشترک گنجينه سپهر براي متقاضيان امکان پذير شد.
٢- حداقل مبلغ جهت پرداخت اقساط از مبلغ ٢٠٠ هزار ریال به مبلغ ١٠٠ هزار ریال يا ضريبي از آن اصلاح شد.
٣- برداشت هر مبلغي از موجودي حساب در هر زمان براي مشتريان با رعايت حداقل مانده يک ميليون ریال امکان پذير شد.