حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت وِیژه​
تعریف
هدف
ویژگی ها

رابطه بانک و سپرده گذار ، رابطه وکيل و موکل مي باشد . سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه براي دوره‌هاي ٣، ٦، و ٩ ماهه است. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ٥٠٠٠٠٠ ریال مي‌باشد . در صورت عدم مراجعه مشتري در سررسيد، سپرده به صورت خودکار تمديد مي شود .

​​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
​مدارک مورد نياز
مراحل انجام افتتاح حساب
​​متصدی انجام خدمت​
کارمزد ها و هزینه ها
​نحوه برداشت از حساب