گنجینه سپهر 3
اطلاعات حساب: برای حساب های افتتاح شده و تمدیدی بعد از تاریخ 97/02/16
مبلغ افتتاح حساب: ریال
مبلغ قسط واريزی : ریال
تاريخ افتتاح حساب: jalali calendar button
اطلاعات اقساط
مدت طرح : ساله
پرداخت اقساط هر : ماه

جدول نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا
مدت : 1 ساله سایر مخازن
نرخ : 16 % 10 %
کل مبلغ واريزی : ریال
کل سود واريزی : ریال
جمع کل سرمايه : ریال
​سود سپرده گنجینه سپهر 1 ساله برای مبلغ اولیه با نرخ 16 درصد و اقساط بعدی ( واریزی ) بر اساس نرخ های هر دوره محاسبه می گردد.