ارسال پیامک قبل از برگشت چک
ارسال پیامک برای مشتریان قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به علت کسر موجودی ‌چک هاي متعلق به بانک صادرات که به حساب شخص واگذار مي شوند مشمول اين طرح مي باشند و به اين ترتيب چنانچه حساب مشتري مانده کافي جهت تأمين وجه چک را نداشته باشد، پيامکي به مشتري مبني بر عدم کفايت موجودي ارسال وفرصتي براي تکميل موجودي فراهم مي گردد.
ساعت ارايه اين سرويس از ساعت شروع به کار شعبه تا ساعت ١١ صبح مي باشد .
اين سرويس براي مشتريان ويژه بانک (داراي ميانگين مانده سپرده قرض الحسنه جاري ٥٠ ميليون ریال به بالا در ماه) فعال مي باشد.
جهت بهره مندي از اين سرويس، شماره تلفن همراه مشتريان مي بايست در سيستم سپهر درج شده باشد .
اهداف کلي طرح:‌
 - فراهم نمون فرصت تأمين وجه براي دارندگان حساب قرض الحسنه جاري که بدليل فراموشي، سفر نسبت به تأمين وجه چک اقدام ننموده اند .
- جلوگيري از مشکلات مرتبط با صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چک و رفع اثر براي مشتريان
- جلب رضايت مشتريان با ايحاد خدمتي متمايز از ساير بانکها (اين خدمت تنها در بانک صادرات ارايه مي گردد)