برندگان بیست و ششمین  قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات ایران

 خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SaderatSolution.Winners.Winners, SaderatSolution, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=422a40a523fbc54b پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: af91d29f-d987-f06c-7e97-be9404c0eae9.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SaderatSolution.Winners.Winners, SaderatSolution, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=422a40a523fbc54b پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)