مجموعه مقررات،کنوانسیون ها و بخشنامه های مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
آيين نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آيين نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واريز نقدی وجوه بيش از سقف مقرر
دستورالعمل چگونگی شناسايی مشتريان ايرانی موسسات اعتباری
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتريان خارجی موسسات اعتباری
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهی
دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پول‌شویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم برای حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسی خارجی در موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری

کنوانسیون ها و پروتکل ها 

کنوانسيون راجع‌ به جلوگيری و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی

کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملی

کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غيرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان

کنوانسيون مقابله با تأمين مالی تروريسم

 

بخشنامه ها
تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (44)

لزوم اخذ شناسه ملی توسط تمامی اشخاص حقوقی مدارس و موارد مشاب

لزوم توقف کلیه حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی