ضمانت نامه های ارزی
ضمانت نامه ارزی
تعریف
​به طور کلي ضمانت نامه هاي ارزي به دو دسته ضمانتنامه هاي وارداتي و صادراتي تقســــيم مي شوند:
 
ضمانتنامه ارزي وارداتي که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دريافتی از يک بانک کارگزار خارجی بعنوان وثيقه (Collateral) به نفع خريداران/کارفرمايان ايرانی به ارز يا ريال صادر می شوند.
 
ضمانت نامه ارزي صادراتي که به پشتوانه وثايق دريافتی از ضمانت خواه (و يا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط يکی از بانکهای داخلی بعنوان وثيقه) به ارز يا ريال صادر مي شوند.
هدف

​​​​تسهيل امر مبادله کالا و خدمات در تجارت بين الملل .

​شرایط و ضوابط
​در صورت توديع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت نقدي- ارزي  ( CASH ) نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان مديريت و يا مرکز توسعه صادرات نمي باشد .
ميزان وثايق مطابق با مفاد آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و براساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
مدارک مورد نياز​
​تاييد صلاحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي حاوي سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت درمناقصه) در مورد ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي
تاييد صلاحيت ديبرخانه شورايعالي صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ايران ( درمورد ضمانتنامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) حاوي سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد ضمـانتـــنامه هاي صادراتي موضـــوع صـــدور خدمات فني و مهندســي تاييد صلاحيت متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط در مورد ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
ارائه تصوير اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع  کار -  بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.
ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره،امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
تاييديه کميته اعتباري مديريت امور اعتبارات و سرمايه گذاري هاي بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزي.
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط  ضمانتنامه خواهد بود.
کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​
در مورد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و در مواردي که ضمانتخواه و ذينفع ضمانتنامه هر دو ايراني هستند، و اعتبار اسنادي مربوطه توسط بانک ايراني ديگري گشايش شده باشد ، صدور ضمانتنامه متقابل الزامي است ليکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقيم پس از اطلاع و هماهنگي با بانک گشايش کننده و پذيرش مسئوليت اقدامات بعدي از سوي کارفرما، بلامانع است .