1) معرفی و مقدمه:

2) صدور و اعطای دسته چک:3) مشخصات ظاهری چک:4) محدودیت‌های جدید چک:5) نحوه برگشت زدن چک:6) محرومیت‌های صدور چک بلامحل:7) روش‌های رفع سوء اثر چک:8) صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی:9) مجازات‌های جدید چک:10) ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد:مشتریان ارجمند بانک صادرات ایران برای آشنایی بیشتر با سرویس‌های قابل استفاده در سامانه صیاد لطفا اینجا را کلیک کنید.