نرخ سود سپرده های ریالی
 
با عنایت به ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی جدید نظام بانکی کشور بدین وسیله نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:


مبلغ مورد نظر :
ریال
نوع سپرده :
 


انتخاب سپرده:
کوتاه مدت عادی و امید  5%

سه ماهه  12%

شش ماهه  17%

بلند مدت یک ساله  20.5%

بلند مدت دو ساله  21.5%

بلند مدت سه ساله  22.5%
کوتاه مدت مشروط7%
کوتاه مدت مشروط7%
کوتاه مدت مشروط7%


محاسبه سود در ماه :


اطلاعات
نرخ سود علی الحساب سالانه
درصد
سود سپرده در روز
ریال
سود سپرده در ماه  
ریال
سود سپرده در سال
ریال
بخش وب به موقع انجامیده است.