مدیرعامل و هیئت‌مدیره
سید ضیاء ایمانی
عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل
تلفن:
88307822
نمابر:
88306095
پست الکترونیک:
s.z.imany[@]bsi.ir
رزومه:
یاسر مرادی
رئیس هیئت‌مدیره
تلفن:
88307818
نمابر:
88834820
پست الکترونیک:
y.moradi[@]bsi.ir
رزومه:
امیر یوسفیان
نائب رئیس هیئت‌مدیره
تلفن:
88826696
نمابر:
88832815
پست الکترونیک:
a.yousefian[@]bsi.ir
رزومه:
رضا صدیق
قائم مقام مدیرعامل
تلفن:
88836018
نمابر:
88836759
پست الکترونیک:
r.sedigh[@]bsi.ir
رزومه: