مدیرعامل و هیئت‌مدیره
محسن سیفی کفشگری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
تلفن:
88307822
نمابر:
41476232
پست الکترونیک:
m.seifi@bsi.ir
رزومه:
قربان اسکندری
رئیس هیئت‌مدیره
تلفن:
88307824
نمابر:
41476232
پست الکترونیک:
***
رزومه:
یاسر مرادی
عضو هیئت‌مدیره
تلفن:
88307818
نمابر:
88834820
پست الکترونیک:
y.moradi@bsi.ir
رزومه:
محمدرضا حسین‌زاده
نائب رئیس هیئت‌مدیره
تلفن:
88836018
نمابر:
88836759
پست الکترونیک:
***
رزومه:
مهدی اقبالی راد
عضو غیر اجرایی هیئت‌مدیره
تلفن:
88826696
نمابر:
88832815
پست الکترونیک:
m.eghbali@bsi.ir
رزومه: