تسهیلات قرض الحسنه
تسهیلات قرض الحسنه
تعریف

عقدي است که به موجب آن بانک ها به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به صورت قرض واگذار مي نمايند.

هدف
ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها
​مدت باز پرداخت
نحوه باز پرداخت
نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق در گاهها
وثائق