منشور اخلاقی

مشتریان عزیز

مسئولان و کارکنان بانک صادرات ایران خود را خدمتگزار شما می دانند واعتقاد دارند که:منشور اخلاقی بانک

مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که محیط بانک امن، پاکیزه، آراسته، منظم و راحت باشد.
مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که کارکنان بانک خوش لباس، خوش برخورد، مودب، متین و مورد اعتماد باشند وبا وی رفتاری احترام آمیز و صمیمانه داشته باشند.

مشتری حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان بانک به سئوال های او با صبر وشکیبایی پاسخ داده و در انجام امور بانکی وی را یاری دهند.
مشتری حق دارد انتظار داشته باشد مراحل انجام کار روشن و کوتاه باشد، برای یک کار بانکی به افراد مختلف ارجاع داده نشود و کار او در اسرع وقت و با حداقل معطلی انجام شود.

مشتری حق دارد انتظار داشته باشد وسائل نوشت افزاری مورد نیاز از قبیل فرم، کاربن، مهر، خودکار ونظایر آن به آسانی در دسترس باشد.
مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که بانک در جهت منافع قانونی وی اقدام نماید و در صورت تقاضا، نظرات مشورتی و اطلاعات دقیق و کامل راجع به نوع خدمت بانکی مورد نظر در اختیار او گذاشته شود.
مشتری حق دارد در هر زمان بداند وضعیت حساب های او نزد بانک چگونه است.
مشتری حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان بانک بین مشتریان تبعیض قائل نشوند و کیفیت خدمات ارائه شده برای همه یکسان و مطلوب باشد.
مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که در صورت شکایت و ابراز نا رضایتی از خدمات بانک به شکایت او سریعا رسیدگی شود.'
مرجع رسیدگی به شکایات به ترتیب عبارتند از :
رئیس شعبه، سرپرست حوزه، واحد بازرسی و نظارت استان و واحد رسیدگی به شکایات امور بازرسی و نظارت

 روابط عمومی بانک صادرات ایران

تلفن شکایات امور بازرسی و نظارت: ۸۸۸۳۸۴۳۸ -۰۲۱
صدای سپهر (مشاوره بانکی،پاسخگویی به سئوالات،پیشنهاد و انتقاد): ٠٩٦٠٢