1) گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با جناب آقای دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران​2) گفت‌وگوی شبکه خبر سیما با جناب آقای محمد بیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران3) گفت‌وگوی برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما با جناب آقای محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران4) مصاحبه شبکه خبر سیما با سرکار خانم ناد علی‌زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران5) موشن گرافی آموزش نقل و انتقال چک6) موشن گرافی الزامات قانون جدید چک7) موشن گرافی چک‌های جدید صیاد8) موشن گرافی معرفی سامانه صیاد9) موشن گرافی معرفی مشخصات ظاهری چک های جدید10) موشن گرافی روش های دسترسی به سامانه صیاد11) موشن گرافی روش ثبت، صدور و تایید چک های جدید12) موشن گرافی روش های استعلام چک های جدید13) موشن گرافی روش انتقال چک های جدید